Záručné podmienky /

Ošetrovanie a starostlivosť

1. Na výrobok poskytuje výrobca záruku na to, že výrobky budú spôsobilé k obvyklému užívaniu, pri použití kvalitných materiálov, technicky kvalitnom prevedení, pri dodržaní technických noriem a deklarovaných vlastností.
2. Záruka sa poskytuje na dobu dvoch rokov, odo dňa zakúpenia výrobku.
3. Výrobca odstráni na vlastné náklady každú závadu, ktorá vznikla konštrukčnou chybou použitého materiálu, či nekvalitným vyhotovením výrobku.
4. Kupujúci môže uplatniť nárok zo záruky, ak sa písomnou formou obráti na výrobcu a uvedie podrobnosti nedostatku. Vtedy je výrobca povinný vykonať jedno z nasledujúcich opatrení:
              -   opraviť chybný výrobok na mieste, kde sa nachádza,
              -   vymeniť chybný výrobok, resp. jeho chybnú časť alebo dielec,
              -   nechať si poslať chybný výrobok k oprave.
5. Záručná doba sa predlžuje o dobu, keď výrobok nebol používaný pre jeho chybnosť.
6. Ak výrobca požiada o vrátenie vadného výrobku, alebo jeho chybnej časti k oprave, znáša náklady spojené s dopravou, pokiaľ je reklamácia kupujúceho oprávnená.
7. Vymenené nahradené časti, respektíve výrobky sú majetkom predávajúceho a kupujúci je povinný ich vrátiť ak o to výrobca požiada.
8. Ak si kupujúci odstráni závadu vzniknutú v záručnej dobe sám, je výrobca zaviazaný poskytnúť finančnú, alebo inú náhradu len vtedy, ak k tomu dostal vopred písomný súhlas od výrobcu.
9. Záväzky predávajúceho z tejto záruky platia len pre také závady, ktoré sa vyskytnú aj napriek tomu, že sú dodržané pokyny stanovené v návode na obsluhu výrobku. Nároky na záruku nevzniknú v prípade, že výrobok je zle nastavený, v prípade nedostatočnej alebo nesprávnej údržby. Nárok zaniká v prípade prevedenia vadnej, výrobcom nepovolenej úpravy, alebo zmeny na výrobku.
10. Na výrobky alebo časti výrobkov, ktoré výrobca sám nakupuje od subdodávateľov a nič na nich nemení, platí záruka v plnom rozsahu, uvedenom v bode č. 2 týchto záručných podmienok.
11. Ak je výrobok vyrobený podľa návrhu, výkresu alebo modelu kupujúceho, záruka výrobcu sa nevzťahuje na správnosť konštrukcie, ale len za bezchybné prevedenie v súlade s údajmi, ktoré mu poskytol kupujúci.
12. Od začiatku záručnej doby, počas celého jej trvania, nie je kupujúcemu poskytnutá žiadna ďalšia záruka okrem tej, ktorá je uvedená v predchádzajúcich bodoch.
13. Výrobca neposkytuje náhradu priamej a nepriamej škody za prípadné zranenia osôb, poškodenia predmetov, ktoré nie sú súčasťou tejto zmluvy, ani za ostatné škody, ak sa na základe okolností nepreukáže, že sa zo strany predávajúceho jedná o úmysel, alebo hrubé zanedbanie.
14. Pri posudzovaní estetických nedostatkov oceľových bezpečnostných dverí je rozhodujúca veľkosť poškodenia alebo farebnej odlišnosti. Okolnosti, za ktorých sa nedostatky prejavujú, nesmú byť umelo vytvárané. Chyby ≤ 1,0 cm sa nezohľadňujú. Rušivé polia nesmú byť väčšie ako 0,25cm2. Posudzovanie sa vykonáva zo vzdialenosti min. 1 m od pozorovaného povrchu pod uhlom pozorovania, ktorý zodpovedá všeobecnému používaniu v miestnosti. Skúša sa pri difúznom dennom svetle (napr. pri zamračenej oblohe) bez priameho proti svetla (napr. priame slnečné žiarenie. ) Povrch vo vnútri priestorov sa posudzuje pri normálnom (rozptýlenom) osvetlení bez priameho slnečného žiarenia, ktoré sa predpokladá pre užívanie priestoru, a pod uhlom pozorovania najmä kolmo k povrchu z minimálnej vzdialenosti 1 m.
15. Výrobca neručí ďalej za škody, ktoré vzniknú pri preprave alebo skladovaní po prevzatí výrobku kupujúcim.


Ošetrovanie a starostlivosť

Rovnako ako každá stavebná časť v dome, tak i dvere podliehajú neúmernému zaťažovaniu a námahe. Aby dvere plnili správne funkciu, je potrebná správna údržba a starostlivosť. Materiál na dverách nie je náročný na údržbu a ľahko sa ošetruje. Povrchová úprava dverí má účel ochranný a estetický, preto jej ošetrovaniu musíme venovať náležitú pozornosť, každý druh povrchovej úpravy si vyžaduje iné nároky na ošetrenie. K dosiahnutiu trvanlivosti a nezávadnosti povrchu doporučujeme použiť čistiace prostriedky, bežné pre upratovanie v domácnosti, ktoré riedime vodou. Tesnenie zo syntetického kaučuku nesmie prísť do styku s koncentrovanými čistiacimi prostriedkami. Dvere nečistíme organickými alebo chemickými rozpúšťadlami, riedidlami, rovnako tak liehmi a kyselinami všetkých druhov. Vzniklo by nebezpečie poškodenia povrchovej úpravy.


Ošetrovanie kovania

Jedenkrát za rok premazať jemným olejom (napr. na šijacie stroje) všetky pohyblivé diely a zamykacie plochy kovania a preskúšať ich funkčnosť. Závesy nevyžadujú žiadnu údržbu. Použiť možno len také čistiace a ošetrovacie prostriedky, ktoré nenarušujú korózivzdornosť kovania.
Nastavenie kovania, ako aj výmenu dielov a vyvesenia (zavesenia) krídla môže vykonávať len odborne zaškolený personál.


Bezpečnostné pokyny

Zabezpečte, aby nesprávnym zaobchádzaním s dverami neprišlo k ich poškodeniu. Nepoužívajte dvere na iné účely.